REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU kancelariajaroszek.pl

Za pośrednictwem serwisu kancelariajaroszek.pl możliwy jest zakup usług doradczych, szkoleniowych oraz materiałów cyfrowych – takich jak poradniki, opracowania, analizy, opinie, ebooki, kursy online (video) itp.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem email: kontakt@kancelariajaroszek.pl.

Pozdrawiamy i życzmy zadowolenia z naszych Produktów i usług.

Zespół serwisu internetowego kancelariajaroszek.pl

 

Postanowienia Ogólne 

§1

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kancelariajaroszek.pl oraz zasady
i sposób zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu oraz zasady korzystania z dostępnych w nim produktów.  Klient z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§2

Serwis internetowy „Kancelariajaroszek.pl ” dostępny pod adresem internetowym https://kancelariajaroszek.pl, prowadzony jest przez Sylwię Jaroszek prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Prawa Podatkowego Sylwia Jaroszek (w skrócie: KPP), Al. Powstańców Warszawy 18/1, 35-329 Rzeszów, NIP: 8133379681 REGON: 180201397, Kontaktowy email: kontakt@kancelariajaroszek.pl

 

Definicje.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Administrator – KPP Sylwia Jaroszek, Al. Powstańców Warszawy 18/1, 35-329 Rzeszów, NIP: 8133379681. Jest on Sprzedawcą.
 • Klient – każdy podmiot korzystający z Serwisu i dokonujący zakupów za jego pośrednictwem.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym kancelariajaroszek.pl
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Serwisu tj. zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 • Zakup – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu dokonywana po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Formularz zakupu– interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności
 • Koszyk– element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 • Konto Użytkownika– część Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu, hasła oraz wcześniejszej rejestracji, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań
  w ramach Sklepu.
 • Produkt– dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, prawo lub usługa.
 • Treść Cyfrowa – dane wytwarzane o dostarczane w postaci cyfrowej
 • Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 • Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Administratora na rzecz Klienta na pośrednictwem Serwisu.

 

Dane Osobowe 

W czasie korzystania z Serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność do której dokonania dane te były niezbędne. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Subskrypcja bezpłatnego newslettera i SMS-ów 

Subskrypcja elektronicznych i bezpłatnych newsletterów lub SMS-ów należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail lub numeru telefonu pod warunkiem odmowy Subskrypcji. Uzyskane w ten sposób dane osobowe są dodawane do listy mailingowej lub do bazy numerów telefonicznych Administratora.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu odbiorcy newslettery. Imię pozwala zwracać się do odbiorców po imieniu. Numer telefonu umożliwia wysyłanie wiadomości informacyjnych i marketingowych.

 

Korzystanie z serwisu i zamawianie Produktów

 

 1. Na Serwisie publicznie dostępne są treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne,
  z którymi możesz zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych.  Udostępnianie treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera.
 2. Pamiętaj, że treści te nie stanowią indywidualnej porady prawnej, oficjalnej wykładni przepisów prawa, ani nie zastępują indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez specjalistę.
 3. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu wymaga posiadania dostępu do Internetu i urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającego na przeglądanie zawartości internetu.
 4. Treści zawarte na Serwisie objęte są prawami autorskimi. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu bądź ogólnie obowiązującego prawa może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Korzystnie z przedstawionych treści w ramach serwisu w udostępnianych publicznie możliwe jest tylko poprzez wyraźne wskazanie ich autora i źródła.
 6. Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia każdemu Klientowi za pomocą interfejsu Serwisu zawarcie umowy sprzedaży Produktu na zasadach określonych w regulaminie.
 7. Możliwość zawarcia umowy może być ograniczana czasowo przez Administratora –
  w szczególności sprzedaż poszczególnych usług może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.
 8. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów
  i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 9. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 10. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
 11. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 12. W celu sfinalizowania zamówienia niezbędne jest zatwierdzenie zamówienia oraz dokonać płatności zgodnie z wybranym sposobem.
 13. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub innej formy szybkiej płatności, obsługę klienta w zakresie tej płatności przejmuje wybrany operator płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 14. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 15. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 16. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
  W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klient, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 17. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
  i poprawności.
 18. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy również na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie.
  W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień
  w Serwisie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 19. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 20. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Klient może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.
 21. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 22. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Administratora, Administrator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 23. W ramach rozwoju Serwisu Administrator może w szczególności:
 • dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
 • wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 • udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Administrator zamieszcza na stronie kancelariajaroszek.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę kancelariajaroszek.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych w Serwisie jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetowa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Administrator może uniemożliwić do nich dostęp.
 6. Informacje o produktach zawarte w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
  z późn. zm.). Klikając przycisk „Zamawiam” Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Administratora potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Administrator przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany adres e-mail. Specyfikacja zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem za zawartą.
 7. Zawierając umowę sprzedaży z Sprzedawcą i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur elektronicznych, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 8. Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją
  z otrzymywania rachunków w formie papierowej, jednakże nie wyłącza to prawa do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Administrator i zawierającym adres Klienta, Administrator przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej.
 9. Administrator wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Administrator wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Administrator zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Administrator czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję.
  W przypadku braku decyzji Klienta, Administrator dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle  pozostały produkt lub produkty zarezerwowane dla Klienta.
 12. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Administrator anuluje zamówienie zawiadamiając o tym Klienta.
 13. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało anulowane w całości lub w części Administrator dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości ceny anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie
  z zasadami opisanymi w sekcji „Zwrot należności Klientom”
 14. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Administrator anuluje złożone zamówienie.
 15. Jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: „Zwrot należności Klientom”.
 16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Serwisie.
 17. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie kancelariajaroszek.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty
 19. W razie wady Produktu Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość na adres: kontakt@kancelariajaroszek.pl oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Administrator, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Przedsprzedaż

 1. Administrator, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
 2. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Administrator zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane klientom.
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów). Administrator będzie informował Klientów o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta.
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych
  w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Administrator poinformuje Klienta o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych, a Administrator zwraca takiemu Klientowi wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

 

Zasady sprzedaży Wzorów

 1. Zamówienie obejmujące Wzory realizowane jest przez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta pliku lub linka do pobrania pliku, zawierającym wybrany przez Klienta wzór umowy.
 2. Udostępniony link zachowuje swoją ważność 24h.
 3. Realizacja zamówienia zawierającego Wzór rozpoczyna się po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa lub przelew elektroniczny.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 48 godzin, Administrator prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu, informację
  o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego Wzór umowy wraz z rachunkiem. Otrzymanie maila z linkiem do Wzoru dokumentu może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy”.
 6. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Administrator informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 8. Zawierając umowę sprzedaży Administrator udziela Klientowi licencji na wykorzystywanie Wzoru dokumentu na własny użytek, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Wzoru dokumentu innym podmiotom.

 

Zasady sprzedaży Konsultacji

 1. W przypadku kupna Konsultacji Klient otrzyma drogą mailową w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczania opłaty za zamówienie.
 2. Data konsultacji zostaje ustalona poprzez samodzielne jej wskazanie przez Klienta
  w udostępnionym przez Administratora Kalendarzu w procesie zamawiania.
 3. Konsultacje będą świadczone przy użyciu programu Google Meet lub innego wskazanego przez Administratora.
 4. Czas trwania Konsultacji nie może przekroczyć wykupionego czasu. Jedna sztuka odpowiada jednej godzinie chyba, że w opisie produktu wskazano inaczej.
 5. Rezygnacja z Konsultacji możliwa jest przez Klienta z zachowaniem zasad określonych
  w Regulaminie.
 6. Klient niebędący Konsumentem może zmienić termin realizacji usługi nie później niż 3 dni robocze przed wybraną datą konsultacji lub w innym terminie za zgodą Sprzedawcy.
 7. Nie odwołanie Konsultacji w/w terminie i nieskorzytanie z Usługi traktowane jest na równi z wykonaniem Usługi. Zapłata nie podlega zwrotowi bądź przeznaczeniu na kolejną Konsultacje, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną zgodę.

 

 Zasady sprzedaży treści cyfrowych

 1. Usługa dostępu do treści cyfrowych może być ograniczona lub nieograniczona w czasie.
  O ograniczeniu w czasie decyduje treść oferty zawartej w sklepie lub na stronie sprzedażowej danego kursu online.
 2. Na treść oferty dotyczącej usługi dostępu warunkowego składają się wyłącznie informacje przedstawione na stronie produktowej tej usługi, w regulaminie sklepu i regulaminie platformy edukacyjnej.
 3. Dostęp do kolejnych części kursu online w ramach usługi może zostać podzielony na części i być umożliwiany użytkownikom w odstępach czasowych.
 4. Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z usługą, takie jak możliwość dołączenia do grupy w serwisie społecznościowym Facebook lub na platformie Slack, czy też możliwość kontaktu z autorem lub autorami kursu, określanymi niekiedy mianem mentora lub mentorów, są dostarczane przez Administratora w sposób dobrowolny, nie stanowią części oferty i nie należy ich łączyć z usługą.
 5. W przypadku zaprzestania prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, umożliwi on użytkownikowi, w terminie nie krótszym niż 30 dni od ogłoszenia tego faktu przez Administratora, pobranie materiałów wideo składających się na kurs online. Użytkownik będzie w takim przypadku zobowiązany zapewnić sobie przyłącze do publicznej sieci telekomunikacyjnej, urządzenie oraz niezbędną ilość pamięci masowej do pobrania tak udostępnionego kursu.
 6. W przypadku zakupu więcej niż jednej usługi dostępu do treści cyfrowej lub w przypadku przeniesienia usługi dostępu do treści cyfrowej na inną osobę lub wskazania osoby (użytkownika), który taki dostęp ma uzyskać, klient jest zobowiązany udostępnić regulamin platformy edukacyjnej i zapewnić, iż wskazany przez niego użytkownik zapoznał się z tym regulaminem oraz polityką prywatności portalu edukacyjnego. Odpowiedzialność za zapewnienie tego klient ponosi względem sprzedawcy na zasadzie ryzyka.
 7. Treści cyfrowe, w szczególności szkolenia, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa prawnego lub podatkowego. Niemniej poprzez funkcjonalność Serwisu możliwe jest nabycie usługi doradztwa podatkowego świadczone przez Administratora w formie indywidualnych konsultacji lub podobnie.
 8. Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od klienta posiadania końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
  • możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 2 MB; możliwość pobieranie plików udostępnianych w sieci web do własnej pamięci masowej; urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów: e-pub (electronic publication), mobi, pdf (Portable Document File) pamięci masowej o pojemności co najmniej 10 MB.
 9. Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od klienta lub użytkownika korzystania z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:
  • zainstalowana przynajmniej jedna z przeglądarek internetowych w następującej wersji: Mozilla Firefox – w aktualnej wersji, Google Chrome – w aktualnej wersji;
  • zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF – wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11; możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps; możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu; procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz; pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB; wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.
 10. Klient lub użytkownik może próbować użytkować treści cyfrowe za pomocą urządzeń lub aplikacji niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Administrator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.
 11. Administrator nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony treści cyfrowych.
 12. Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu,
  w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez platformę edukacyjną.
 13. Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie przez:
  • klienta, który podczas procesu zakupu oświadczył, iż akceptuje regulamin platformy edukacyjnej oraz zapoznał się z jej polityką prywatności – w takim przypadku dostęp jest przyznawany automatycznie; użytkownika wskazanego przez Klienta, który zawarł umowę i zakupił Produkt, lecz zdecydował się przypisać go do wskazanego przez siebie użytkownika.
 14. Konto użytkownika platformy edukacyjnej jak i dostępne za jego pośrednictwem usługi:
  • funkcjonują na podstawie niezależnej umowy – zgodnie z regulaminem platformy edukacyjnej; nie mogą być przedmiotem cesji lub zbycia na jakąkolwiek inną osobę fizyczną.

Prawo do korzystania z utworów sprzedawcy (licencja)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy produktów cyfrowych (np. E-booków, Wzorów Dokumentów tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.
 2. Niemniejsze Produkty zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak
  i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)
 3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim.
 5. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Administratora, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 6. Sprzedawca poucza Klienta o tym, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie
  z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 7. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Klientom możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Produktach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 • bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
 • na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
 • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 • przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne
  z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Administratora.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane
  w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe 

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników strony przed osobami, które te dane wykorzystają do przesłania im nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Regulaminowi.

 

Inne formularze 

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i newsletterów nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Regulaminowi.

 

Cookies (Ciasteczka) 

 1. Serwisów może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 3. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.
 4. Szczegóły wiązane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są
  w polityce prywatności.

 

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien napisać wiadomość na adres kontakt@kancelariajaroszek.pl, a następnie odesłać produkt do Administratora na jego koszt.
 3. Administrator jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 4. Administrator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki
  z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta
  o dalszym postępowaniu.
 5. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Termin odstąpienia od umowy może zostać wydłużony, jeśli w ofercie danego produktu wskazany jest inny czas jego obowiązywania.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając wysyłając stosowną wiadomość na adres: kontakt@kancelariajaroszek.pl
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Administratora niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Zwrot towaru do Administratora można dokonać za pośrednictwem opłaconego przez niego kuriera.
 6. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
  w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Administrator dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zakupu Wzorów, które nie są zapisane na nośniku materialnym np. zostały udostępnione Konsumentowi w formie linku do pobrania odpowiedniego pliku, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i pobrania/skorzystania z Produktu a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie otrzymania od nich takiej zgody.

 

Zwrot należności klientom 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Administratora do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Administratora, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  1. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Administratora;
  2. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym
   w sekcji „Prawo odstąpienia od umowy” , punkt 6;
  3. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu ustalonego wspólnie z Klientem kanału płatności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Administratora w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

 

Partnerzy 

Regulamin nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Administratora. W przypadku pytań proszę pisać: biuro@kancelariajaroszek.pl.

 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Oferowane Wzory Wzoru dokumentów są jedynie ogólnymi wzorami, które należy uzupełnić właściwymi danymi.
Z uwagi na to, że każdy stan faktyczny jest odmienny i niezbędne może się okazać wprowadzenie dodatkowych postanowień, zmian, usunięć Adminstrator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie danego Wzoru dokumentu.

Zmiany regulaminu

Mogę modyfikować ten regulamin z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 07 kwietnia 2023 r. Poprzednio obowiązujące wersje regulaminu: brak.

Sylwia Jaroszek

Podatki PIT, CIT, VAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dostępna na

Polecają nas

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Jan Kowalski