Niemal każdy Nowy Rok niesie ze sobą zmiany podatkowe. W tym roku w porównaniu do poprzedniego jest ich znacznie mniej, jednakże będzie przeskok w zakresie elektronizacji ewidencji podatkowych i bieżącej obsługi firmy nie tylko dla księgowych czy biur rachunkowych, ale przede wszystkim dla samego przedsiębiorcy.

 

Zmiany od 01.2024 

PCC przy zakupie nieruchomości

Prezydent dnia 25 lipca podpisał  nowelizację ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Konkretnie odnoszą się one do rynku nieruchomościowego. Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z PCC nabycia pierwszego mieszkania. Z drugiej strony nałożony  został 6% sankcyjny podatek przy nabyciu co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji.

 

 

wiecej…

   

VAT – nowe obowiązku dla dostawców usług płatniczych

Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie dotyczył dostawców usług płatniczych, zlokalizowanych na terytorium Polski. Obejmie więc m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, Pocztę Polską SA., instytucje płatnicze, SKOKi, biura usług płatniczych i małe instytucje płatnicze.

 

CIT – powrót do minimalnego podatku

 

Od 1.01.2022 r., na skutek uchwalenia „Polskiego Ładu”, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostali formalnie objęci minimalnym podatkiem dochodowym. W praktyce, na skutek licznych nowelizacji przepisów „Polskiego Ładu”, ci sami podatnicy zostali z niego zwolnieni do 31 grudnia 2023 r. Intencją ustawodawcy było wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na zminimalizowanie praktyk, mogących skutkować zaniżaniem dochodu podatkowego. Zdaniem autorów ustawy, problem zaniżania dochodów dotyczy podatników, którzy funkcjonując przez dłuższy czas na rynku, przez długi okres wykazują niski dochód albo stratę.

Kogo nie dotyczy?

 1) podatników, których roczne przychody nie przekraczają 2 mln. euro (tzw. mały podatnik) ;

2) spółek prowadzących gospodarkę komunalną, m.in. z uwagi na stałą niską rentowność, jaką charakteryzują się przedsiębiorstwa użyteczności publicznej;

3) podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych przewyższała wskaźnik 2%. Zmiana ma łagodzić skutki podatku podatnikom, których niska rentowność wynika z czynników o charakterze ekonomicznym. Według ustawodawcy, do oceny zastosowania tego warunku będą brane pod uwagę również lata przed 2022 r.;

4) podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, których niska rentowność nie wynika z działań optymalizacyjnych, a z problemów w prowadzonej działalności gospodarczej;

5) podatników, będących stroną umowy o współdziałanie, zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 29s ust 1 Ordynacji podatkowej;

6) instytucje finansowe z branży faktoringowej;

7) przedsiębiorstwa górnicze otrzymujące pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przyczyną wyłączenia jest fakt, że podmioty te otrzymują dotacje z budżetu państwa na finansowanie działalności operacyjnej, a więc objęcie nich minimalnym podatkiem dochodowym skutkowałoby uzyskiwaniem dochodów podatkowych z tytułu tego podatku ze środków pochodzących z budżetu państwa.

 

Co jest podstawą opodatkowania? Jaka jest jego wysokość?

Przedmiotem opodatkowania jest w praktyce hipotetyczny dochód, jaki według ustawodawcy powinien być osiągany przez podatników, obliczony według 1,5% progu rentowności i powiększony o elementy mogące służyć optymalizacji skutkującej zaniżeniem dochodu podatkowego, a w konsekwencji zmniejszeniem zobowiązań podatkowych.

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10%.

 

 

Podatek minimalny CIT to narzędzie mające uszczelnić system podatkowy w Polsce, a przede wszystkim ukrócić możliwość wyprowadzania przez międzynarodowe korporacje pieniędzy zarobionych w Polsce za granicę w celu uniknięcia podatku dochodowego. Jeżeli więc firma będzie chciała w 2024 roku działać tak, by wykazać brak dochodu lub wręcz stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, zostanie objęta minimalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 

Zmiany od 07.2024 

 

Obowiązkowy KSeF

Ustawa wprowadza obowiązkowe e-fakturowanie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Najważniejsze rozwiązania:
1. Wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu KSeF. Z KSeF nie trzeba będzie korzystać przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów.

2. E-faktury obejmą czynności podlegające VAT dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami oraz na rzecz organów publicznych.

3. Obowiązek wystawiania e-faktur będzie dotyczył podatników, którzy posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

4. Nowe przepisy uproszczą rozliczenia między przedsiębiorcami oraz zwiększą szybkość wymiany danych między kontrahentami. Dzięki rozwiązaniu nastąpi także generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 30%, czyli z 60 do 40 dni.

5. Dzięki stosowaniu KSeF, nie trzeba będzie drukować faktur oraz wprowadzać ich ręcznie do systemów księgowych. Nie będzie także możliwości zgubienia faktury. System e-faktur zwiększy również szybkość wymiany danych w kontaktach między kontrahentami.

 

UWAGA ZMIANA! – KSef nie wejdzie w roku 2024!

 

Podoba Ci sie ten wpis?

Jeśli podobał Ci się artykuł, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawno-podatkowej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt.